Prevádzkovateľom je spoločnosť:
FISATECH s. r. o.
Hlavná 53
076 64 Zemplínska Teplica

Účastníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
Informácie o Účastníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Prevádzkovateľ využíva všetky údaje získané od Účastníkov výhradne pre interné potreby spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimkou sú spoločnosti, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorenú zmluvu a poskytovaní prepravných služieb, týmto sú však osobné údaje Účastníkov predávané len v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru a sprostredkovatelia.
Osobné údaje Účastníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch, ktoré nie sú sprístupnené tretím stranám. Bez výslovného súhlasu Účastníkov nakladá naša spoločnosť s ich osobnými údajmi výhradne v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou a uzatvorením zmluvy o nákupe produktov, alebo služieb a ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Osobnými údajmi sa rozumejú:
meno a priezvisko
e-mailová adresa a telefónne číslo
fakturačná a doručovacia adresa
IP adresa
Cookies
Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
a) potreby plnenia zmluvy o nákupe a dodaní tovaru a služieb
Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu,
za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov,
b) dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného)
daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Pre potreby plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom
c) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa účinná obhajoba v prípade sporu.
Doba spracovania je stanovená na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený
d) účely šírenia marketingových informácií Prevádzkovateľa:
plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, zasielanie reklamných oznámení bez cielenia na konkrétnu skupinu a ručne vytvorených individuálnych ponúk určených konkrétnym Účastníkom, pokiaľ bol na to daný výslovný súhlas Účastníka. V tomto prípade nedochádza k predaniu osobných údajov tretej strane. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov.
Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje, bez nich nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom o nákupe a dodaní tovaru a služieb. Po uplynutí lehôt uvedených v článku Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a) právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania
b) na opravu poskytnutých osobných údajov
c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov
d) na obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ si želáte údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
f) právo na prenos osobných údajov k inému správcovi
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
h) právo kedykoľvek odvolať súhlas o spracovaní
Účastník môže tieto práva uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu našej spoločnosti Office@fisatech.sk , alebo písomne na adresu spoločnosti. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať do 30 dní od prijatia takejto žiadosti. Prevádzkovateľ má právo v takomto prípade žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z registrovanej e-mailovej adresy žiadateľa.
Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018
Upozornenie :
Pri prenose údajov cez internet môže dôjsť k bezpečnostným medzerám, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Pre minimalizáciu rizika odporúčame použiť listovú formu, prípadne kontaktovať nás telefonicky.

 

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers